Skip to main content
SUPERVISOR
Morteza Rasti barzaki,Ali Shahandeh nookabadi
مرتضي راستي برزکي (استاد مشاور) علي شاهنده نوک آبادي (استاد راهنما)
 
STUDENT
Milad Safari chakoli
محمدمعين صفري چاکلي

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی صنایع
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1391
: Direct shipments and point to point dispatches impose large costs to the supply chain network; in this regard and in order to reduce costs middle warehouses were emerged as alternative solutions. Cross-dock as a kind of middle warehouses could propose a solution for distributing goods with low life time and high holding costs, while the main idea was not to hold any goods as inventory. Cross-dockingis a practice in the logistics of unloading materials from an incoming semi-trailer truck or railroad car and loading these materials directly into outbound trucks, trailers, or rail cars, with little or no storage in between. This may be done to change the type of conveyance, to sort material intended for different destinations, or to combine material from different origins into traort vehicles (or containers) with the same destination or similar destinations. Due to many advantages of utilizing of such facilities, it has soon became one of the most desirable middle warehouse practices, especially for distributing low life goods like diary, meat and etc. This study is based on middle warehouse context while considering vehicle routing, which is an emerging phenomena and tries to propose an applicable model close to real life in strategic and operational level by adopting logical assumptions. Considering different capacities for different vehicles, enforcing vehicles to visit each node once in every period, implementing zero inventory policy at cross-dock facilities, considering procurement costs as a way to distinct sellers and make purchasing decisions, considering single product/single period, having producers with limited production capacity, considering receiving and dispatching activities as distinct processes, enforcing soft time windows for each of the costumers and balancing ingoing/outgoing flow of goods in each of the warehouses are the logical assumptions and constraints which have been applied in this model. The objective function of the model is consists of costs associated with vehicle routing in receiving/dispatching processes, procurements, utilizing vehicles and payable penalties due to violation of costumers soft time windows. Due to nature of the problem (NP-hard) for solving the model, a Tabu Search algorithm was proposed which its performance was acceptable After solving the proposed Mixed-Integer Nonlinear programming, the solutions are analytically analyzed.
چکيده در حوزه توزيع زنجيره تأمين در گذشته کالاها به صورت مستقيم و نقطه‌به‌نقطه ارسال مي‌شد. اين عمل هزينه‌هاي زيادي را بر زنجيره‌هاي تأمين تحميل مي‌نمود؛در اين رابطه انبارهايي ميان سطوح مختلف زنجيره‌تأمين با عنوان انبارهاي مياني شکل گرفت. انبارهاي عبوري از انواع انبارهاي مياني بوده که باتوجه به عدم نگه‌داري کالا به عنوان موجودي توانست پاسخگوي تقاضاي محصولاتي باشد که طول عمر کوتاه و هزينه‌ نگه‌داري بالا دارند. به‌جهت منافعي که اين روش در قياس با ساير انبارهاي مياني دارد مورد استقبال زنجيره‌هاي‌تأمين به خصوص فرآورده‌هاي لبني، گوشتي و غيره قرار گرفت. روند فعاليت انبارهاي عبوري بدين‌گونه است که ابتدا بايد از گره‌هاي دريافت (تأمين‌گنندگان) بازديد بعمل آمده و کالاهاي آن‌ها دريافت شده و پس از انتقال به انبارهاي عبوري مطابق نياز گره‌هاي ارسال (مشتريان) دسته‌بندي و به آن‌ها ارسال شود. به همين منظور مي‌توان از مساله مسيريابي وسيله‌نقليه کمک گرفت. اين تحقيق با تکيه بر اينکه مفهوم انبارهاي عبوري همراه با مسيريابي‌ وسيله‌نقليه مفهومي نوپا و جديد بوده، تلاش نموده است در سطوح تصميم‌گيري استراتژيک و عملياتي با استفاده از فرضيات منطقيمدلي نزديک به دنياي واقعي ارائه دهد. باتوجه به تحقيقات گذشته و شکافي که احساس مي‌شد در اين تحقيق فرضيات منطقي بکارگرفته شده در مدل شامل وسايل نقليه با ظرفيت‌هاي متفاوت، امکان تنها يک بازديد از هر گره در هر دوره، عدم نگه‌داري کالا در انبار عبوري، بکارگيري هزينه خريد تأمين‌کنندگان به منظور تصميم‌گيري انبارها براي خريد از تأمين‌کنندگان، تک دوره‌اي و تک محصولي بودن مساله، ظرفيت محدود توليد تأمين‌کنندگان، مجزا بودن فرآيند دريافت و ارسال، پنجره زماني نرم براي تمامي مشتريان و برقراي تعادل ميزان ورودي کالا و خروجي کالا به هر انبار مي‌باشند. براي مساله مطرح شده با فرضيات مشخص، مدل غيرخطي با تابع هدف هزينه ساخته شدهو پس از حل، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.نتايج حاصل از تحليل حساسيت برروي پارامترهاي ورودي نشان داد هزينه مسير و هزينه خريد بيشترين تاثير را برروي هزينه کل دارد. تابع هدف شامل هزينه مسيريابي در فرآيند دريافت و ارسال، هزينه خريد کالا، هزينه بکارگيري وسايل نقليه در فرآيند دريافت و ارسال و هزينه پنجره زماني نرم براي مشتريان مي‌باشد. باتوجه به Np-hard بودن اينمساله، يک الگوريتم جستجوي ممنوعه‌ ارائه شد. نتايج حاصل از مقايسات الگوريتم و مقادير بدست آمده بوسيله نرم‌افزار GAMS نشان داد الگوريتم با ميانگين خطاي کل 06/2 درصد قادر به حل مساله در زمان بسيار کوتاهتري است. در انتها به منظور صحه گذاري بر پايان‌نامه، مطالعه موردي برروي شرکت فرآورده‌هاي لبني آلاشت با هدف مکان‌يابي انبار (هاي) عبوري و مسيريابي وسايل نقليه صورت گرفت. نتايج نشان داد محل اسبچين براي احداث انبار مناسب بوده و به منظور پوشش دهي تقاضاي منطقه 20 وسيله نقليه (شامل 5 کاميونت و 15 نيسان) مورد نياز است

ارتقاء امنیت وب با وف بومی