Skip to main content
SUPERVISOR
Seyed Hamid Matinkhah,SayedJamaledin Khajehdin
سید حمید متین خواه (استاد راهنما) سیدجمال الدین خواجه الدین (استاد مشاور)
 
STUDENT
Azam Mohamadi
اعظم محمدی

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده منابع طبیعی
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1387

TITLE

Some Ecological Characteristics of Zygophyllum atriplicoides in Some Semi Arid Lands in Isfahan Province
One of the most important issues for managing rangelands in arid and semi arid areas is poviding the comperhensive information about key species and its habitata requirements. ineffectual management due to inadequate information regarding the plants of thes areas. Each plant species in its habitat has an close relation with the living and non living factors and any changes in them has a significant effect on the growth and establishment of the plants. The most effective factors on the growth and establishment of plants include soil factors, climatic and habitat physiography. Zygophyllum atriplicoides is a native species in Iran and grows in the large part of the country. One of the main habitats of this species is semi arid regions of Isfahan province. In the present study three Zygophyllum atriplicoides habitats were identified in Isfahan province, the process of collecting vegetative information was accomplished using staratified random sampling. So that each habitation divided into three strata based on the density of the plant including strong, moderate and no Zygophyllum atriplicoides . Random sampling was done in the strata. Then in each strata twenty plots were considered with a size of four hundred square meters. In addition to the slope and altitude as physiographic character; density, crown cover and average height of every Zygophyllum was calculated for each plot. Soil samples of two depths 0-25 and 25-50 cm were collected at the foot of each shrub. The data from fourteen Meteorological stations were used to determine the climatical properties of the sites. In the laboratory, pH, EC, lime, gypsum, calcium, magnesium, sodium, gravel percentage and soil texture was determined. In order to study phenology of the shrub in the Moute, a set time series of images was taken monthly. Growth stages indicating vital events such as bud growing, leaf emergence, flowering, fruit forming, falling leaves, seed scattering and inactivity state were also recorded. The percentage of colour channels (RGB) in the images extracted and shifting in the colour of every part of the plant such as leaves, stems and fruits were analyzed separately. Statistical analysis were done on the achieved data from soil laboratory and fild such as averaging, simple correlation, regression and ordination. Relationship between the soil, climate and physiographic factors with vegetative parameters (canopy cover, plant density and average height), were studied. The results showed that all three regional climates, was semi arid based on Domarton method and average precipitation in these areas is 140 mm. The most important factors affecting the Keywords : Zygophyllum atriplicoides , plant and environment relationship, Ordination, phenology,
یکی از مهمترین مسائل در مدیریت مراتع مناطق خشک و نیمه خشک، فراهم کردن اطلاعات جامع در مورد گونه‌های کلیدی و نیازمندی‌های رویشگاه آن‌هاست. هر گونه گیاهی در رویشگاه خود رابطه تنگاتنگی با عوامل زنده و غیر زنده رویشگاه برقرار کرده و تغییرات هر یک از این عوامل تأثیری چشمگیر بر رشد و استقرار آن گونه دارد. تأثیرگذارترین عوامل بر رشد و استقرار گیاهان، عوامل مربوط به خاک، اقلیم و فیزیوگرافی منطقه رویشگاه است. قیچ Zygophyllum atriplicoides از گیاهان بومی مراتع ایران است و در بخش وسیعی از کشور می‌روید. یکی از رویشگاه‌های اصلی این گونه، مناطق نیمه‌خشک استان اصفهان است. در مطالعه حاضر سه رویشگاه قیچ در استان اصفهان شناخته شده، جمع‌آوری اطلاعات گیاهی به روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه بندی شده انجام شد. به این ترتیب که هر منطقه رویشی بسته به تراکم گیاه در عرصه به سه طبقه قوی، متوسط و فاقد قیچ تقسیم شده و در هر طبقه نمونه‌برداری تصادفی انجام شد. سپس برای هر طبقه بیست پلات 400 متر مربعی در نظر گرفته شد.در هر پلات علاوه بر شیب و ارتفاع از سطح دریا به عنوان ویژگی عمومی؛ تعداد قیچ، سطح تاج پوشش قیچ‌ها و ارتفاع متوسط قیچ‌ها محاسبه شد. نمونه‌های خاک از دو عمق 0-25 و 25-50 سانتیمتری خاک دقیقاً از پای بوته‌ها برداشت گردید. اطلاعات هواشناسی چهارده ایستگاه هواشناسی نیز جهت تعیین ویژگی‌های اقلیمی رویشگاه‌های مورد بررسی قیچ، جمع‌آوری و فاکتورهای اقلیمی برای سه منطقه، محاسبه شد. در آزمایشگاه خاک‌شناسی مقادیر اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک، گچ، ‌کلسیم، ‌منیزیم، ‌سدیم،‌ درصد سنگریزه و بافت خاک محاسبه شد. به منظور انجام مطالعات ظهور شناسی بر روی گونه مورد نظر نیز در منطقه موته هر یک ماه یک‌بار، عکس‌برداری از مراحل رشد گیاه انجام گرفته و زمان وقوع وقایع حیاتی گیاه مانند جوانه‌زنی، ظهور برگ،‌گل‌دهی، ‌میوه‌دهی، ریزش برگ‌ها، ریزش بذرها و خواب گیاه یادداشت شد. سپس درصد کانال های رنگی عکس‌ها (RGB) استخراج و تغییرات رنگ برگ، ساقه و میوه گیاه به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت. آنالیزهای آماری از قبیل میانگین‌گیری، همبستگی ساده،‌ رگرسیون و رج‌بندی بر روی نتایج آزمایشگاهی و داده‌های صحرایی اعمال گردید و ارتباط خاک، اقلیم و عوامل فیزیوگرافی با پارامترهای گیاهی سطح تاج پوشش، تراکم و ارتفاع متوسط گیاه بررسی شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که اقلیم هر سه منطقه نیمه‌خشک به روش دومارتن بوده و متوسط بارش در این مناطق 140 میلیمتر است. مهمترین عوامل تأثیر گذار بر رویش قیچ‌ها میزان منیزیم، کلسیم و درصد اشباع خاک بوده و مهمترین محدود کننده‌های رشد قیچ‌ها نیز میزان سدیم، نسبت جذب سدیم، درصد سدیم تبادلی، آهک و گچ خاک بوده‌اند. ارتفاع از سطح دریا با ارتفاع گیاهان رابطه مثبت نشان می‌دهد. نتایج داده‌های ظهورشناسی نشان می‌دهد که جوانه‌های‌این گیاه از اواخر اسفند شروع به رشد کرده و ریزش برگ‌ها تا شهریور ماه ادامه می‌یابد. گلدهی در فرودین و اوج میوه دهی در اردیبهشت است. رسیدن بذرها در خرداد ماه است و ریزش آن‌ها در تیرماه انجام می‌شود. بین موسم پدیده‌های مهم گیاهی با فاکتورهای آب و هوایی مانند بارش و دما ارتباط معینی دیده می‌شود. کلمات کلیدی : Zygophyllum atriplicoides ، رابطه گیاه و محیط،‌ رج‌بندی، فنولوژی، اصفهان.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی