Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

مطالعه رفتار تیمر یک سرگیردار در اثر اعمال نیروهای دینامیکی و ضربه جهت استفاده از یک میکرو ژنراتور
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمدحسین حبیبی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
v
تحلیل حرکت ماهی و مدلسازی مکانیزم حرکت باله در fish robot
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : رضا عابدی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل نیرو و تنش در پیچ ها و پلاکهای ارتوپدی به کمک نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حسین توکلیان
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی مکانیزم های یک ماشین فروشنده
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مریم حاجی احمدی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
بهینه سازی مسیر نقطه به نقطه یک ربات صفحه ای به کمک یکی از الگوریتم های هوشمند
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : احمدرضا رجعتی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی کنترول فعال( active) برای قایقهای توپدار با فرض حرکت صفحه ای
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : اکبر الهوردی زاده
سال ورود دانشجو : 1374
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی سیستم کنترل خطی بر اساس روش مفاصل مجزا برای سیمولاتور پرواز با سه درجه آزادی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : فرشید آقاداودی جلفائی
سال ورود دانشجو : 1373
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی دینامیک صفحه ای جدایش موشکهای دو مرحله ای
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مرتضی رنجکش
سال ورود دانشجو : 1373
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی کنترلر پاندول مرکب با یک عملگر
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : علی ابوالفتحی
سال ورود دانشجو : 1376
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل سینماتیکی و دینامیکی حرکت یک ربات متحرک با مکانیزم تسمه- شنی و بررسی عوامل مختلف موثر بر آن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : ابوالفضل محبی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی تخت ایمن در مقابل زلزله با مواد کامپوزیتی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حامد برجیان
سال ورود دانشجو : 1386
Bachelor of Science (B.Sc)
شبیه سازی دقیق تر که از تحت بارگزاری مرکب با نرم افزار المان محدود
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : ابوالحسن حسنی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی اثرات ابعاد مکانیزمهای فرمان در دینامیک خودروی چهار چرخ فرمان پذیر
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سعید فاضلی
سال ورود دانشجو : 1379
Bachelor of Science (B.Sc)
شبیه سازی فرایندشکل دهی لوله به روش u&o
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : عباس شمس
سال ورود دانشجو : 1378
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی نقش تایر در دینامیک خودرو و طراحی تایر برای خودروهای سنگین خدمات شهری
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : احمد کمال
سال ورود دانشجو : 1380
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی - ساخت و نصب سیستم اندازه گیری نصب بار در لیفتراک ها
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : بهرام رمضانی
سال ورود دانشجو : 1386
Bachelor of Science (B.Sc)
مطالعه تحلیلی شبیه سازی و تدوین دانش فنی طراحی سیستمهای تغذیه قطعه غیر ارتعاشی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدمحمدرضا میریان
سال ورود دانشجو : 1385
Bachelor of Science (B.Sc)
برش و آماده سازی موتور توربوشافت به عنوان توربین گاز کمک آموزشی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمد سیف اللهی
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی