Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم تصویر تجمعی بر روی حسگر تصویر CMOS
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام دانشجو : یوسف دوست حسینی
سال ورود دانشجو : 1389
Master of Science (MSc)
Design and Implementation of Integral Image Algorithm on CMOS Image Sensor
ارائه روشی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در حوزه زیرساخت اطلاعاتی کشور
دانشکده مهندسی صنایع
نام دانشجو : محسن خدابخشی موری آبادی
سال ورود دانشجو : 1383
Master of Science (MSc)
A method for Irans e-readiness assessment of information infrastructure
ارائه یک مدل کمی برون سپاری با در نظر گرفتن هزینه پنهان وابستگی بین قطعات
دانشکده مهندسی صنایع
نام دانشجو : علی احمدی دستجردی
سال ورود دانشجو : 1386
Master of Science (MSc)
An Outsourcing Quantitative Model considering Interdependence Hidden Cost Between Parts
انشعاب هاپف برای دو نوع از سیستم های لیینارد
دانشکده ریاضی
نام دانشجو : زهرا معینی کربکندی
سال ورود دانشجو : 1389
Master of Science (MSc)
Hopf Bifurcation for Two Types of Lienard Systems
عدد رمزی گراف های چگال
دانشکده ریاضی
نام دانشجو : حمید جمالی به جو
سال ورود دانشجو : 1390
Master of Science (MSc)
The Ramsey Number of Dense Graph
تحلیل و شبیه‌سازی جریان سیال درون شیرکنترلی به روش اجزای محدود
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : رضا نصری نصرآبادی
سال ورود دانشجو : 1395
Master of Science (MSc)
Analysis and Simulation of Fluid-Flow in a Control Valve by Using Finite Element Method
برنامه ریزی چند هدفه منابع پراکنده با در نظر گرفتن اثر مدل بار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام دانشجو : یوسف سعیدی
سال ورود دانشجو : 1388
Master of Science (MSc)
Multiobjective Planning of Distributed Generation Considering Load Model Effect

تحت نظارت وف ایرانی